Yhteenveto

Yhteenveto

Suurin osa helsinkiläislapsista ja -nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee itsensä terveiksi. Silti kouluterveyskyselyn tulokset nostavat esille muutamia keskeisiä huolenaiheita. Myönteisiä ja huolestuttavia asioita tämän katsauksen pohjalta on listattu taulukkoon 2.

Tänä vuonna kouluterveyskysely kartoitti laajemmin lasten ja nuorten väkivallan ja häirinnän kokemuksia. Tulosten perusteella häirinnän ja väkivallan kokemukset ovat jonkin verran yleisimpiä helsinkiläislasten ja -nuorten kohdalla verrattuna muuhun maahan. Suurempi osa häirintää kokeneista jättää myös kertomatta kokemastaan luotettavalle aikuiselle.

Tässä julkaisussa on ensimmäistä kertaa saatavilla seurantatietoa alakoululaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Alakoululaiset viihtyvät hyvin koulussa, ovat tyytyväisiä elämäänsä ja kokevat harvoin itsensä yksinäiseksi. Silti harvempi alakoululaisista liikkuu vähintään tunnin päivässä ja yhä useampi on kokenut netin käytön hallitsemiseen liittyviä haasteita.

Ammatillisen koulutuksen tulosten vertailtavuus aiempiin vuosiin ja lukiolaisiin kärsii alhaisesta vastausmäärästä. Voi olla, että valikoitunut joukko ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista on vastannut kyselyyn tänä vuonna. Mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita kuten yksinäisyyttä, koulu-uupumusta ja ahdistuneisuutta esiintyy useammalla toisen asteen opiskelijalla ja yläkoululaisella verrattuna aiempaan. Varsinkin tyttöjen mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet ovat yleistyneet. Alkoholin käyttö ja tupakointi on pysynyt alhaisella tasolla aiempaan verrattuna, mutta kannabiskokeilut ovat lisääntyneet.