Tag: Kaupunkiympäristön toimiala

203 tulosta

Ympäristöraportti 2023

Julkaistu 13.6.2024

Vuosittain julkaistava ympäristöraportti kertoo Helsingin ympäristötyöstä ja ympäristön tilasta. Ilmastotavoitteiden lisäksi vuoden 2023 raportissa kerrotaan muun muassa luonnonsuojelun, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, meluntorjunnan ja kiertotalouden edistämisestä. Ympäristöraportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa…
Ihmisiä istuu Mustikkamaalla kesäisenä päivänä.

Hallainvuoren luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2022–2031

Julkaistu 11.6.2024

Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 mukaisesti Helsingin Viikin ja Myllypuron välilleperustetaan uusi Hallainvuoren luonnonsuojelualue. Suojelualueen perustamisen tarkoituksenaon suojella komeiden kallioiden ja metsärinteiden muodostama kokonaisuus. Yhdessä Vanhankaupunginlahden muiden jo perustettujen suojelualueiden kanssa se…
Syksyinen näkymä Hallainvuorelta Viikkiin päin.

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma. Päivitys 2024

Julkaistu 3.6.2024

Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030, nollaavansa päästönsä vuoteen 2040 mennessä ja pyrkivänsä tämän jälkeen hiilinegatiivisuuteen. Helsingin suorien päästöjen merkittävimmät päästölähteet ovat lämmitys, liikenne ja sähkö. Toimenpideohjelmassa keskitytään…
Ilmakuva Ullanlinnasta, kuvassa näkyy jugendrakennuksia ja sisäpihoja.

Pyöräilykatsaus 2023

Julkaistu 3.6.2024

Pyöräilykatsaus 2023 on sarjassaan viides pyöräliikenteen kehitystä, kaupunkilaisten mielipiteitä, pyöräliikennehankkeita ja pyöräilypalveluita esittelevä julkaisu Helsingissä. Ensimmäinen pyöräilykatsaus julkaistiin vuonna 2015. Pyöräilykatsaus 2023 (pdf)
Pyöräilijä kaupungilla vaaleassa asussa pipo päässä.

ILME 2024–2029 – Ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelma

Julkaistu 27.5.2024

Helsingin ilmansuojelusuunnitelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena, ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmana (ILME). Ilmanlaatu- ja melutavoitteiston yhdistämisellä samaan suunnitelmaan tavoitellaan vaikuttavuuden lisäämistä ja synergiahyötyjä. Suunnitelma toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian…
Ilmakuva Mannerheimintiestä luoteeseen päin.

ILME 2024–2029 – Taustaraportti meluntorjunnasta

Julkaistu 23.5.2024

Helsingin ilmansuojelusuunnitelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena, ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmana (ILME). Ilmanlaatu- ja melutavoitteiston yhdistämisellä samaan suunnitelmaan tavoitellaan vaikuttavuuden lisäämistä ja synergiahyötyjä. Useat liikenteeseen liittyvät toimet…
Raitiovaunu ajaa kiskoilla puistobulevardilla.

ILME 2024–2029 – Taustaraportti ilmansuojelusta

Julkaistu 23.5.2024

Helsingin ilmansuojelusuunnitelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena, ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmana (ILME). Ilmanlaatu- ja melutavoitteiston yhdistämisellä samaan suunnitelmaan tavoitellaan vaikuttavuuden lisäämistä ja synergiahyötyjä. Tämä raportti esittää ilmansuojelun…
Ilmakuva syksyisestä Helsingistä. Puita ruskan sävyissä ja taustalla kerrostaloja.

Vanhankaupunginkoski. Ympäristöhistoriallinen selvitys

Julkaistu 6.5.2024

Vanhankaupunginkosken ympäristöhistoriallinen selvitys on laadittu kevään, kesän ja alkusyksyn 2023 aikana. Selvitys on laadittu palvelemaan alueelle suunniteltujen muutosten vaikutusten arviointia. Työn taustalla on Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 2022 tekemä päätös käynnistää…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023

Julkaistu 27.3.2024

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023 -tutkimus selvittää helsinkiläisten tekemien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakaumaa, matkojen määrää ja tarkoitusta. Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin syys-lokakuussa 2023 ja otos edustaa 7–79-vuotiaita helsinkiläisiä. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023 (pdf)
Julkaisusarjan kansipohja ilman kansikuvaa

Sallitusti villi

Julkaistu 25.3.2024

Tämän oppaan aiheena on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja rikastaminen Helsingin rakennetussa ympäristössä. Opastyön taustalla on Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028 eli LUMO-ohjelma. Oppaan tärkeimpänä tavoitteena on auttaa ehkäisemään luontokatoa…
Kuvassa kukkii ajuruoho Vuosaarenhuipun hoidetulla niityllä

Selvitys elintarvikejätteen hyödyntämisestä

Julkaistu 25.3.2024

Raportti on Motiva Services Oy:n selvitys elintarvikejätteen hyödyntämismahdollisuuksista, elintarvikejättettä hyödyntävistä yrityksistä erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä näiden mahdollisuuksista hävikin hyödyntämisen lisäämiseen. Kartoitetun tiedon pohjalta analysoitiin mahdollisuuksia ja keinoja elintarvikemateriaalin tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä…
Ruokatyöntekijä pitää käsissään vihreää salaattia.

Liikenteen kehitys Helsingissä 2022

Julkaistu 7.3.2024

Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien jaautoliikenteen määriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista. Koronaepidemian aikana muuttuneet liikkumistarpeet ja -tottumukset näkyivät edelleen Helsingin syksyn 2022…
Näkymä Etu-Töölöstä. Punatiilisiä kerrostaloja ja etualalla pyöräilijä.

Selvitys liikenteen päästöihin vaikuttavista ympäristövyöhykkeistä

Julkaistu 29.2.2024

Euroopassa useissa kaupungeissa liikennettä rajoitetaan ympäristövyöhykkeillä, joiden tavoitteenaon hillitä eniten saastuttavien autojen käyttöä. Ympäristövyöhykkeiden tavoitteena on ollutilmanlaadun parantaminen. Tässä työssä on tutkittu nollapäästövyöhykettä Helsingissä erityisesti päästövähenemän suuruusluokan ymmärtämiseksi. Selvitys liikenteen…
Kuvassa tieliikennettä ja suojatie.

Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 15.2.2024

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin kaupunginosiin. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin alueellinen…
Näkymä Hämeentieltä Hermannin suuntaan.

Pikku Huopalahden läpiajotutkimus

Julkaistu 25.1.2024

Pikku Huopalahden alueella tehdyn läpiajotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pikku Huopalahden läpiajaneiden moottoriajoneuvojen määrät aamun sekä illan huipputunneilta. Läpiajotutkimus toteutettiin kuvaamalla alueelle saapuneet sekä alueelta poistuneet ajoneuvot, joista poimittiin rekisterikilvet sekä…
Ilmakuva Pikku Huopalahdesta.

Maalämpöjärjestelmän sijoittaminen viheralueille – käytännöt ja vaikutukset

Julkaistu 17.1.2024

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa 2021–2025 hiilineutraalisuustavoite aikaistettiin vuodesta 2035 vuoteen 2030. Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2021 ohjeen maalämpökaivojen sijoittamisesta yleisille alueille. Ohje lupakäytäntöineen, sopimusmalleineen ja hinnoitteluperiaatteineen on tarkoitettu tilanteisiin, joissa…