Tag: Kaupunkiympäristön toimiala

163 tulosta

Konalan alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 30.5.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Konalan kaupunginosaan. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on käytetty poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia, raitiovaunuonnettomuuksia…
Tieliikennettä Konalassa

Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin katuverkolla

Julkaistu 23.5.2023

Helsingin Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2018 yleissuunnitelman katuverkolleasennettavista automaattivalvontapisteistä. Ensimmäiset automaattivalvontapisteet otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida automaattisen liikennevalvonnan nopeus- ja liikenneturvallisuusvaikutuksia Helsingin katuverkolla. Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin…
Mäkelänkadun liikennettä.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen teknistaloudellinen esiselvitys

Julkaistu 28.4.2023

Tämä julkaisu on pääosin tekninen ja vesitaloudellinen selvitys Vanhankaupunginkosken länsihaaranpadon purkamisen edellytyksistä. Se pitää sisällään geotekniset vaatimukset ja selvitystarpeet sekä tarpeellisin osin myös luonto- ja muiden vaikutusten ja niiden merkittävyyden…
Vanhankaupunginkosken pato

Helsingin muuttuvat talvet

Julkaistu 28.4.2023

Helsingin lumiolosuhteita tarkasteltiin nykyilmastossa jaksolla 1990−2022 sekä tulevaisuuden jaksoilla 2041−2070 ja 2071−2011. Aineistona käytettiin Kaisaniemen ja Helsinki-Vantaan säähavaintoaseman havaintoja sekä alueellista EURO-CORDEX-ilmastomalliaineistoa. Tulevaisuudessa lumen arvioidaan ilmastomallitulosten mukaan vähenevän Helsingissä. Vaikka…
Ihmisiä kävelemässä Töölönlahdella talvisena päivänä.

Päivähoitotilojen hygienia- ja siivouskäytännöt Helsingissä − valvontaprojekti 2021–2022

Julkaistu 22.3.2023

Päivähoitotilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Helsingissä valvonnasta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpalvelut. Projektin tavoitteena oli kartoittaa päivähoitotilojen siivous- ja hygieniakäytäntöjä Helsingissä, lisätä valvontakohteiden tietoa liittyen siivoukseen ja hygieniakäytäntöihin sekä…
Päiväkodin askartelutyö, jossa on paperista leikattu lapsen käden kuva.

Helsingin City of Design -raportti 2019–2022

Julkaistu 13.3.2023

Helsingin City of Design -raportti kokoaa yhteen Helsingin muotoilutoimintaa ja toimintaa Unescon luovien kaupunkien verkostossa vuosina 2019–2022. Raportointikaudella muotoilun rooli kaupungin palveluiden käyttäjälähtöisessä uudistamisessa on vahvistunut. Muotoilua hyödynnetään systemaattisesti kaupunkiyhteisissä…
Helsingin Unesco City of Design -raportin kansi

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäistenmatkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten Helsingin sisäisiä matkojayhden vuorokauden aikana klo 04:00–3:59 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenhelsinkiläiset liikkuvat jalan…
Julkaisusarjan kansipohja ilman kansikuvaa.

Pyöräilybarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Barometrin tarkoituksena on mitata pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyn laatua Helsingissä sekä saadataustatietoa pyörällä liikkuvista helsinkiläisistä. Tutkimus on osa laajempaa pyöräilyn seurannankokonaisuutta. Nyt toteutettu pyöräilybarometri on jatkoa vuosina 2014, 2016, 2018 ja…
Talvipyöräilijä Senaatintorin kulmalla.

Liikennebarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Helsingin asukkaat sekä yrityselämän edustajat arvioivat kaupungin liikennejärjestelmää ja sen keskeisiä osia. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenvastaajat arvioivat kaupungin liikenneolosuhteita. Osa tutkimuksen kysymyksistä vaihtelee tutkimuskerroittain…
Ilmakuva Dianapuistosta Erottajalta.

Leikkipalvelulinjaus. Taustaraportti

Julkaistu 8.2.2023

Taustaraportti Leikkipalvelujen järjestämisen periaatteiden muodostamiselle. Työn tarkoituksena oli määrittää Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tarjoamat ulkotilojen leikkipalvelut ja turvata leikkipalveluiden palveluverkoston riittävyys, tarjonnan tasapuolisuus sekä avoimuus. Tavoitteena ovat turvalliset, esteettömät ja hyvin…
Lapsi keinussa kerrostalon pihalla.

Helsingin frisbeegolfohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Frisbeegolf on Helsingin kaupungin järjestämä palvelu, joka edistää kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Palvelun järjestäminen on tarpeellista, sillä se edistää eriikäisten ja -kuntoisten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Frisbeegolfpalvelun järjestäminen on lisäksi…
Maalikori frisbeegolfradalla.

Helsingin skeittipaikkaohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Skeittipaikat ovat yksi Helsingin kaupungin järjestämistä palveluista, jotka edistävät etenkin nuorten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Skeittaus on vakiintunut liikuntamuoto, jota harrastetaan suorituspaikkojen puuttuessa myös spontaanisti kaupunkiympäristössä. Skeittaukseen liittyy olennaisesti myös…
Skeittaavia nuoria rampilla ja yleisöä katsomassa.

Mellunkylänpuron ja Vartiokylänlahden hulevesi- ja meritulvaselvitys

Julkaistu 3.2.2023

Mellunkylänpuro ja sen sivuhaara Broändanpuro ovat Helsingin Vartiokylänlahteen purkautuviakaupunkipuroja. Purojen valuma-aluekokonaisuus levittäytyy Helsingin lisäksi myös Vantaan kaupungin alueelle. Tässä vesienhallinnan selvityksessä esitellään Mellunkylänpuron ja Broändanpuron pääuomien nykytilaa ja arvioidaan tulevaisuuden…
Mellunkylänpuro Ojapuistossa.

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−31

Julkaistu 16.12.2022

Laajasalon länsiosassa sijaitsee Kruunuvuori, jossa on ollut huvila-alue ja öljysatama. Kruunuvuoren itäreunalla kasvaa pieni lehto. Tämä Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain 29 § mukainen luontotyyppi, jalopuumetsikkö. Luontotyypin rajaus on tehty vuonna…
Kruunuvuoren lehmusmetsikkö.