Tag: Ympäristö

127 tulosta

Eteläsataman itäosa ja Katajanokanranta. Ympäristöhistoriaselvitys

Julkaistu 27.11.2023

Helsingin Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan ympäristöhistoriaselvitys käsittelee ensin lyhyesti Eteläsataman lahden kaupunkimaiseman kehityksen muinaisesta merimaisemasta suursatamaksi ja nykyiseen muotoonsa. Sen jälkeen tarkastellaan alueen historiallista kehitystätarkemmin, ajallisesti jaksoa 1640-luvulta tähän päivään…
Katajanokan etelärantaa, taustalla Pohjoisesplanadin itäpään rakennuksia ja Nikolain  kirkko (nykyinen Tuomiokirkko). Kuvan keskellä rahapaja, oikealla Uspenskin katedraali.

Ulkona museossa – Museon pihan ja puutarhan monet mahdollisuudet

Julkaistu 27.6.2023

Helsingin kaupunginmuseon verkkojulkaisu Ulkona museossa – Museon pihan ja puutarhan monet mahdollisuudet esittelee Uudenmaan museoiden ulkotiloja. Julkaisu koostuu kahdeksastatoista eri museopihaa tai -puutarhaa esittelevästä artikkelista, joiden kirjoittajina toimii Uudenmaan museoissa…
Ihminen loikoilemassa riippumatossa omenapuiden alla. Kuva: Lohjan museo.

Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma

Julkaistu 26.6.2023

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toukokuussa 2020. Vuonna 2023 tehtävän päivityksen tavoitteena on yhtäältä tarkentaa tiekartan olemassa olevaa sisältöä nykytilanteen pohjalta sekä toisaalta laajentaa tiekarttaa kattamaan paremmin kaupungin…
Omslagsbild av Helsingfors åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi och delningsekonomi

Kulttuuriympäristöohjelma 2023–2028. Kulttuuriympäristöt helsinkiläisten voimavarana

Julkaistu 12.6.2023

Kulttuuriympäristöt ovat rakennetun ympäristön, arkeologisen perinnön ja maiseman muodostamakokonaisuus. Kulttuuriympäristöohjelma on yhteinen linjaus kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta sekä niiden hoidosta ja hyödyntämisestä Helsingissä. Helsingin kulttuuriympäristöohjelmalla vahvistetaan kulttuuriympäristöjen merkityksellisyyttä, korostetaan niiden vaalimisen…
Syksyinen kuva puutaloalueelta

Helsingin siniverkostoselvitys. Nykytila ja kehittäminen

Julkaistu 8.6.2023

Siniverkosto on määritelty Helsingin uuden yleiskaavan 2016 kaupunkiluontoteemakartallamerialueen, merenlahtien, jokien, lampien, purojen, avo-ojien, rantabiotooppien sekä merenalaisenluonnon muodostamaksi ekologiseksi verkostoksi, jota kehitetään ottaen huomioon luontoarvot.Jotta yleiskaavan tavoitteen mukaisesti siniverkostoa voidaan suojella…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Helsingin siniverkostoselvitys. Tiivistelmä

Julkaistu 8.6.2023

Helsingin siniverkostoselvitys käsittelee kaupungin vesiympäristöjen muodostamaa ekologista verkostoa. Selvitys osoittaa purojen, norojen, lampien ja rantojen sekä merialueenmuodostaman kokonaisuuden ekologisesti merkittävimmät alueet Helsingissä. Tiivistelmä on tarkoitettu Helsingin kaupungin sisäiseen käyttöön, päättäjille…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Helsingin kaupungin matkailun ilmastotiekartta 2023–2026

Julkaistu 2.6.2023

Helsingin matkailun ilmastotiekartta vuosille 2023–2026 tähtää Helsingin matkailun päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Se täydentää osaltaan Hiilineutraali Helsinki 2030 -päästövähennysohjelmaa. Tiekartta ottaa kantaa koko matkailun ekosysteemin hiilineutraaliustavoitteisiin ja päästövähennyssuunnitelmiin, painottuen…
Helsingin matkailun ilmastotiekartan kansilehti

Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin katuverkolla

Julkaistu 23.5.2023

Helsingin Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2018 yleissuunnitelman katuverkolleasennettavista automaattivalvontapisteistä. Ensimmäiset automaattivalvontapisteet otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida automaattisen liikennevalvonnan nopeus- ja liikenneturvallisuusvaikutuksia Helsingin katuverkolla. Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin…
Mäkelänkadun liikennettä.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen teknistaloudellinen esiselvitys

Julkaistu 28.4.2023

Tämä julkaisu on pääosin tekninen ja vesitaloudellinen selvitys Vanhankaupunginkosken länsihaaranpadon purkamisen edellytyksistä. Se pitää sisällään geotekniset vaatimukset ja selvitystarpeet sekä tarpeellisin osin myös luonto- ja muiden vaikutusten ja niiden merkittävyyden…
Vanhankaupunginkosken pato

Helsingin muuttuvat talvet

Julkaistu 28.4.2023

Helsingin lumiolosuhteita tarkasteltiin nykyilmastossa jaksolla 1990−2022 sekä tulevaisuuden jaksoilla 2041−2070 ja 2071−2011. Aineistona käytettiin Kaisaniemen ja Helsinki-Vantaan säähavaintoaseman havaintoja sekä alueellista EURO-CORDEX-ilmastomalliaineistoa. Tulevaisuudessa lumen arvioidaan ilmastomallitulosten mukaan vähenevän Helsingissä. Vaikka…
Ihmisiä kävelemässä Töölönlahdella talvisena päivänä.

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu. Neljännesvuosiraportti 4/2022 – Veden fysikaalisen, kemiallisen ja hygieenisen laadun tarkkailu

Julkaistu 9.3.2023

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvonta yksikkö koordinoipääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailuohjelman toteutusta. Yhteistarkkailun veden laaduntulokset raportoidaan neljännesvuosiraporteissa sekä kahden vuoden välein julkaistavissayhteenvetoraporteissa. Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu. Neljännesvuosiraportti 4/2022 – Veden fysikaalisen, kemiallisen…
Näkymä mereltä pilvisenä päivänä.

Liikennebarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Helsingin asukkaat sekä yrityselämän edustajat arvioivat kaupungin liikennejärjestelmää ja sen keskeisiä osia. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenvastaajat arvioivat kaupungin liikenneolosuhteita. Osa tutkimuksen kysymyksistä vaihtelee tutkimuskerroittain…
Ilmakuva Dianapuistosta Erottajalta.

Helsingin frisbeegolfohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Frisbeegolf on Helsingin kaupungin järjestämä palvelu, joka edistää kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Palvelun järjestäminen on tarpeellista, sillä se edistää eriikäisten ja -kuntoisten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Frisbeegolfpalvelun järjestäminen on lisäksi…
Maalikori frisbeegolfradalla.

Mellunkylänpuron ja Vartiokylänlahden hulevesi- ja meritulvaselvitys

Julkaistu 3.2.2023

Mellunkylänpuro ja sen sivuhaara Broändanpuro ovat Helsingin Vartiokylänlahteen purkautuviakaupunkipuroja. Purojen valuma-aluekokonaisuus levittäytyy Helsingin lisäksi myös Vantaan kaupungin alueelle. Tässä vesienhallinnan selvityksessä esitellään Mellunkylänpuron ja Broändanpuron pääuomien nykytilaa ja arvioidaan tulevaisuuden…
Mellunkylänpuro Ojapuistossa.