”Som ett fantastiskt smörgåsbord”

Publicerad 3.12.2020

Helsingfors är vår största svenskspråkiga stad och står för ett rikt kulturutbud på svenska. Vi har ett fantastiskt smörgåsbord att plocka ur, säger Nina Gran.

NINA GRAN är en av veteranerna inom det svenskspråkiga kulturarbetet, inte bara i Helsingfors utan också nationellt. Hon är infödd helsingforsare, uppvuxen i Tölö och bosatt på Drumsö. I dag bär Gran titeln specialplanerare och utvecklare vid Kultur och fritid, en sektor som innefattar bibliotek, kultur, idrott och ungdom.

Samarbete, nätverk, inklusion och gränsöverskridande är begrepp som Nina Gran återkommer till när hon beskriver sitt jobb i allmänhet och det svenskspråkiga inslaget i huvudstaden i synnerhet.
”Helsingfors är en svensk glesbygd med olika vardag i olika byar. Samtidigt är kulturen och fritiden implementerad på svenska inom det mesta som sker. Den svenskspråkiga aspekten ska givetvis få ta plats, Helsingfors är Finlands största svenska stad och antalet helsingforsare med svenska som modersmål närmar sig 40 000”, poängterar Nina Gran och tillägger att ansvaret för den svenska verksamheten ligger hos varje enskild, ofta finskspråkig, enhetschef.

”Strävan är naturligtvis att tvåspråkigheten är självklar. Men det ska inte betyda att man rutinmässigt
enbart översätter texter från finska till svenska. Det krävs uttryckligen mångsidigt innehåll som produceras på svenska. På det viset möjliggör man tillgängligheten och delaktigheten för de svenskspråkiga invånarna”.

GRAN poängterar samtidigt vikten av att utveckla verksamheter även på andra språk än de två nationalspråken. ”Men man ska inte utveckla service på andra språk på bekostnad av de svenskspråkiga resurserna utan genom att omfördela finskspråkiga resurser”.

Hon spelar en synlig och aktiv roll i oräkneliga kulturprojekt och nätverk. Gran var med om starten av Luckan för snart trettio år sedan och ledde projektet RRR, det vill säga Rötter, Röster, Rum i samband med kulturstadsåret 2000 som lade grunden för kultursamarbeten med bredd.
”Det svenskspråkiga inom sektorn för Kultur och fritid innebär allt från babypoesi och ordkonst för småbarn, tidsresor, konstverkstäder och kulturläroplaner för skolelever till böcker och program i våra bibliotek, guidningar på HAM och en uppsjö av evenemang i såväl Nordhuset och Annegården som Arbis. Vi har också svenskt ungdomsarbete samt verksamhet för både familjer och seniorer,” säger Gran och uppmanar stadsborna att komma med respons och önskemål gällande den svenska
verksamheten.

hel.fi kommer du in på Helsingfors stads hemsidor, klicka på funktionen Svenska. Funktionen
Respons finns på samma sida. Seniorer kan ta kontakt via seniori.info@hel.fi, skriv på svenska
så får du svar på svenska eller ring 09 3104 4556. Så finns dessutom stadslotsen Silja Lindblad
som jobbar med svensk invånarkontakt, silja.lindblad@hel.fi. Nina Gran når du på nina.gran@hel.fi.