Kontakter

Redaktion

Jani Merimaa, ansvarig utgivare
Tiina Kotka, redaktionssekreterare
Aki Laurokari, redaktör

Svenska sidorna

Nina Weckström, redaktör (ninaehweckstrom@gmail.com)

E-adresser

fornamn.efternamn@hel.fi
Respons: helsinkilehti@hel.fi

Postadress

Helsingforstidningen
PB 1
FI–00099 Helsingfors stad

Besöksadress

Stadshuset Stadskansliet, Kommunikation
Norra esplanaden 11–13
00170 Helsingfors

Telefon

358 9 310 1641 (växel)