Thông tin dành cho phụ huynh về chương trình học tiếng Phần Lan như một ngôn ngữ thứ hai (S2) trong trường tiểu học và trung học cơ sở (vietnam)

Julkaistu 1.1.2021