Tag: Luonnonsuojelu

62 tulosta

Helsingin siniverkostoselvitys. Nykytila ja kehittäminen

Julkaistu 8.6.2023

Siniverkosto on määritelty Helsingin uuden yleiskaavan 2016 kaupunkiluontoteemakartallamerialueen, merenlahtien, jokien, lampien, purojen, avo-ojien, rantabiotooppien sekä merenalaisenluonnon muodostamaksi ekologiseksi verkostoksi, jota kehitetään ottaen huomioon luontoarvot.Jotta yleiskaavan tavoitteen mukaisesti siniverkostoa voidaan suojella…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Helsingin siniverkostoselvitys. Tiivistelmä

Julkaistu 8.6.2023

Helsingin siniverkostoselvitys käsittelee kaupungin vesiympäristöjen muodostamaa ekologista verkostoa. Selvitys osoittaa purojen, norojen, lampien ja rantojen sekä merialueenmuodostaman kokonaisuuden ekologisesti merkittävimmät alueet Helsingissä. Tiivistelmä on tarkoitettu Helsingin kaupungin sisäiseen käyttöön, päättäjille…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen teknistaloudellinen esiselvitys

Julkaistu 28.4.2023

Tämä julkaisu on pääosin tekninen ja vesitaloudellinen selvitys Vanhankaupunginkosken länsihaaranpadon purkamisen edellytyksistä. Se pitää sisällään geotekniset vaatimukset ja selvitystarpeet sekä tarpeellisin osin myös luonto- ja muiden vaikutusten ja niiden merkittävyyden…
Vanhankaupunginkosken pato

Mellunkylänpuron ja Vartiokylänlahden hulevesi- ja meritulvaselvitys

Julkaistu 3.2.2023

Mellunkylänpuro ja sen sivuhaara Broändanpuro ovat Helsingin Vartiokylänlahteen purkautuviakaupunkipuroja. Purojen valuma-aluekokonaisuus levittäytyy Helsingin lisäksi myös Vantaan kaupungin alueelle. Tässä vesienhallinnan selvityksessä esitellään Mellunkylänpuron ja Broändanpuron pääuomien nykytilaa ja arvioidaan tulevaisuuden…
Mellunkylänpuro Ojapuistossa.

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−31

Julkaistu 16.12.2022

Laajasalon länsiosassa sijaitsee Kruunuvuori, jossa on ollut huvila-alue ja öljysatama. Kruunuvuoren itäreunalla kasvaa pieni lehto. Tämä Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain 29 § mukainen luontotyyppi, jalopuumetsikkö. Luontotyypin rajaus on tehty vuonna…
Kruunuvuoren lehmusmetsikkö.

Itäniityn laakson luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−2031

Julkaistu 16.12.2022

Jollaksessa sijaitseva Itäniityn laakson luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2009. Alueenpinta-ala on 7,2 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen ytimen muodostaa vanha niitty (Välskärinniitty), joka on metsittymässä lehdoksi. Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen metsistä valtaosaon lehtoa tai…
Kuvassa lehtomaisemaa ja valkovuokkoja.

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2021−2031

Julkaistu 16.12.2022

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue on tarkoitus perustaa Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 mukaisesti. Kaupungin käytäntönä on tehdä perustettavalle luonnonsuojelualueelle jo perustamisesityksen liitteeksi hoito- ja käyttösuunnitelma. Tällöin rauhoitussäännöksissä voidaan huomioida kohteen erityispiirteet ja suojelukeinot…
Valokuva Kruunuvuorenlammesta. Lammen pinnalla on lumpeita.

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2020– 2021

Julkaistu 1.12.2022

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailulla toteutetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden, Helen Oy:n Salmisaaren, Hanasaaren ja Vuosaaren laitosten, Fortum Power and Heat Oy:n laitosten, Espoon kaupunkitekniikan keskuksen, Helsingin kaupungin…
Eteläsatama, Katajanokka.

Östersundomin maisemaselvitys ja viherverkoston kehittämissuunnitelma

Julkaistu 1.7.2022

Tässä työssä on tiivistetty Östersundomin alueelta laadittujen maisema-, kulttuuriympäristö-, ja luontoselvitysten pääsisältö niiltä osin kuin se on yleiskaavatasoisen maankäytönsuunnittelun kannalta nähty oleelliseksi. Työssä esitetään suunnitelma viher- ja virkistysverkoston kehittämiseen kaupungin…
Kuvassa maaseutunäkymää Östersundomista, etulalla hevonen.

Ryssjeholmsfjärden – veden laatu, kasviplankton- ja pohjaeläinyhteisöt 2021

Julkaistu 1.4.2022

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Ympäristön valvonta- ja -seurantayksikönVesi-tiimi suoritti Ryssjeholmsfjärdenin ympäristön veden laadun ja pohja- sekä planktoneliöstönerillistarkkailun vuonna 2021. Tarkkailu toteutettiin liittyen HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien varapurkujärjestelyihin. Tässä raportissa…
Kuva venesatamasta.

Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2020 ja 2021

Julkaistu 1.3.2022

Liito-orava on vuodesta 2014 runsastunut nopeasti ja levittäytynyt Helsingin luoteisosista idän ja kaakon suuntaan. Keväästä 2019 alkaen levinneisyysalue on kattanut kaupungin pohjois- ja keskiosat Espoon ja Vantaan rajalta Lahdenväylälle asti…
Kaksi liito-oravaa puun rungolla

Infrarakentamisen betonin hiilijalanjäljen vähentäminen

Julkaistu 1.2.2022

Tämän esiselvityksen tarkoituksena on tunnistaa Helsingin kaupungin infra- jaympäristörakentamisessa yleisiä betonirakenteita ja arvioida niissä käytettävän betoninhiilidioksidipäästöjen pienentämistä. Mahdollisuuksia tutkitaan kolmen mittarin kautta: betoniin ja muihin materiaaleihin liittyvät vaatimukset, saavutettavissa olevat…
Kuvassa kaksi miestä tekemässä betonin raudoitusta.