Tag: Luonnonsuojelu

68 tulosta

Sallitusti villi

Julkaistu 25.3.2024

Tämän oppaan aiheena on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja rikastaminen Helsingin rakennetussa ympäristössä. Opastyön taustalla on Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028 eli LUMO-ohjelma. Oppaan tärkeimpänä tavoitteena on auttaa ehkäisemään luontokatoa…
Kuvassa kukkii ajuruoho Vuosaarenhuipun hoidetulla niityllä

Monilajinen kaupunki

Julkaistu 19.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Kaupunkistrategiassa on linjattu, että kiristyvienilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tehdään skenaariotarkastelua, jossa kartoitetaan mahdollisiapolkuja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä raportti…
Kuva Vallisaaresta kesällä, taustalla matkustajalautta.

Kohti hiilinegatiivista kaupunkia. Yhteenveto asiantuntijakyselystä

Julkaistu 18.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Hiilinegatiivisuuden mahdollistavien konkreettisten ratkaisuiden tunnistamiseksi Helsingin kaupunki järjesti toukokuussa 2023 Hiilinegatiivinen Helsinki -asiantuntijakyselyn. Kyselyn tavoitteena oli…
Näkymä Katajanokalta Pohjoisrantaan. Etualalla aitaan nojaava polkupyörä, taustalla veneitä ja rakennuksia.

Helsingin siniverkostoselvitys. Nykytila ja kehittäminen

Julkaistu 8.6.2023

Siniverkosto on määritelty Helsingin uuden yleiskaavan 2016 kaupunkiluontoteemakartallamerialueen, merenlahtien, jokien, lampien, purojen, avo-ojien, rantabiotooppien sekä merenalaisenluonnon muodostamaksi ekologiseksi verkostoksi, jota kehitetään ottaen huomioon luontoarvot.Jotta yleiskaavan tavoitteen mukaisesti siniverkostoa voidaan suojella…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Helsingin siniverkostoselvitys. Tiivistelmä

Julkaistu 8.6.2023

Helsingin siniverkostoselvitys käsittelee kaupungin vesiympäristöjen muodostamaa ekologista verkostoa. Selvitys osoittaa purojen, norojen, lampien ja rantojen sekä merialueenmuodostaman kokonaisuuden ekologisesti merkittävimmät alueet Helsingissä. Tiivistelmä on tarkoitettu Helsingin kaupungin sisäiseen käyttöön, päättäjille…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen teknistaloudellinen esiselvitys

Julkaistu 28.4.2023

Tämä julkaisu on pääosin tekninen ja vesitaloudellinen selvitys Vanhankaupunginkosken länsihaaranpadon purkamisen edellytyksistä. Se pitää sisällään geotekniset vaatimukset ja selvitystarpeet sekä tarpeellisin osin myös luonto- ja muiden vaikutusten ja niiden merkittävyyden…
Vanhankaupunginkosken pato

Mellunkylänpuron ja Vartiokylänlahden hulevesi- ja meritulvaselvitys

Julkaistu 3.2.2023

Mellunkylänpuro ja sen sivuhaara Broändanpuro ovat Helsingin Vartiokylänlahteen purkautuviakaupunkipuroja. Purojen valuma-aluekokonaisuus levittäytyy Helsingin lisäksi myös Vantaan kaupungin alueelle. Tässä vesienhallinnan selvityksessä esitellään Mellunkylänpuron ja Broändanpuron pääuomien nykytilaa ja arvioidaan tulevaisuuden…
Mellunkylänpuro Ojapuistossa.

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−31

Julkaistu 16.12.2022

Laajasalon länsiosassa sijaitsee Kruunuvuori, jossa on ollut huvila-alue ja öljysatama. Kruunuvuoren itäreunalla kasvaa pieni lehto. Tämä Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain 29 § mukainen luontotyyppi, jalopuumetsikkö. Luontotyypin rajaus on tehty vuonna…
Kruunuvuoren lehmusmetsikkö.

Itäniityn laakson luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−2031

Julkaistu 16.12.2022

Jollaksessa sijaitseva Itäniityn laakson luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2009. Alueenpinta-ala on 7,2 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen ytimen muodostaa vanha niitty (Välskärinniitty), joka on metsittymässä lehdoksi. Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen metsistä valtaosaon lehtoa tai…
Kuvassa lehtomaisemaa ja valkovuokkoja.

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2021−2031

Julkaistu 16.12.2022

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue on tarkoitus perustaa Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 mukaisesti. Kaupungin käytäntönä on tehdä perustettavalle luonnonsuojelualueelle jo perustamisesityksen liitteeksi hoito- ja käyttösuunnitelma. Tällöin rauhoitussäännöksissä voidaan huomioida kohteen erityispiirteet ja suojelukeinot…
Valokuva Kruunuvuorenlammesta. Lammen pinnalla on lumpeita.