OmaStadin 1 500 ideaa voi nyt kommentoida

OmaStadiin tulleita ideoita voi nyt kommentoida.

ASUKKAAT ideoivat innokkaasti OmaStadin eli kaupungin osallistuvan budjetoinnin avulla toteutettavia uudistuksia Helsinkiin. Suurin osa 1 463 ideasta koski liikuntaa, ulkoilua, puistoja ja luontoa. Myös rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys nousivat esiin lokakuussa päättyneessä ideointivaiheessa.

OmaStadia kehittävä ja koordinoiva Kirsi Verkka kaupunginkansliasta kertoo ideamäärän kasvaneen ensimmäisestä kierroksesta.
”Tällä kerralla annettiin noin 200 ideaa enemmän kuin viimeksi. Tämä kuvastaa sitä, että ihmiset ovat selvästi omaksuneet OmaStadin."

IDEOITA pyydettiin kahdeksasta teemasta. Ne olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö, yhteisöllisyys, kulttuuri, terveys ja hyvinvointi, ekologisuus sekä oppiminen ja osaaminen.

Kaupunkilaiset voivat nyt kommentoida ideoita osoitteessa omastadi.hel.fi. Tammi-huhtikuussa alkaa ideoiden jatkokehittely, jolloin asukkaat pääsevät jalostamaan ideoita ehdotuksiksi kaupungin asiantuntijoiden kanssa OmaStadi Raksa -työpajoissa ja OmaStadi-sivustolla. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ehdotusten toteutuskustannukset. OmaStadin verkkosivustolla voi jatkossakin seurata ja kommentoida ehdotusten etenemistä.

MONIEN ideoiden toteuttaminen äänestysvaiheen jälkeen kuuluu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle, jonka apulaispormestari Anni Sinnemäki näkee ideoissa luonnon ja ulkoilun merkityksen kaupunkilaisille.
”Helsingissä kaikkia asuinalueita huolletaan ja kehitetään asukkaita kuunnellen. Osallistuva budjetointi antaa meille paljon arvokasta tietoa siitä, millaista ympäristöä helsinkiläiset naapurustoihinsa toivovat."

OMASTADIN TOISELLA KAUDELLA vuosina 2020–2021 Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa
kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Kaikki OmaStadin 44 ensimmäisen kauden 2018–2019 äänestyksessä menestynyttä ideaa toteutetaan tämän tai viimeistään ensi vuoden puolella. Tutustu ideoihin osoitteessa omastadi.hel.fi.

Stadiluotseista asukaskysely

HELSINKILÄISILTÄ pyydettiin loka-marraskuussa kokemuksia stadiluotsipalveluista. Sähköiseen
kyselyyn vastasi 333 asukasta. He kokivat asioinnin stadiluotsien kanssa pääsääntöisesti hyödylliseksi
ja sujuvaksi. He ovat saaneet ja toivovat jatkossa stadiluotseilta neuvoja vaikuttamiseen, palautteen ohjaamiseen ja osallistuvaan budjetointiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään stadiluotsipalvelun kehittämisessä.

HELSINGISSÄ työskentelee seitsemän stadiluotsia, jotka muun muassa auttavat asukkaita löytämään oikeat vaikuttamiskanavat ja neuvovat OmaStadi-asioissa. Stadiluotsit toimivat suurpiireittäin:
Jarkko Laaksonen (etelä), Silja Lindblad (länsi), Gritten Naams (keskinen), Kirsti Kallansalo (pohjoinen ja Kaarela), Outi Rissanen (koillinen), Pauli Saloranta (kaakko ja Vuosaari) ja Belinda Barbato (itä ja Östersundom). Stadiluotsit tavoittaa sähköpostitse (etunimi.sukunimi@hel.fi) tai puhelimitse (numerot.hel.fi).

KYSELYSSÄ pyydettiin asukkailta myös palautetta osallistumisesta, vaikuttamisesta ja tiedonsaannista. Vastausten perusteella osa kaupunkilaisista kokee tarvitsevansa vielä lisää tietoa
vaikuttamismahdollisuuksista ja -kanavista.