Helsingistä maailman toimivin kaupunki

Julkaistu 3.6.2021

KULUVALLA valtuustokaudella Helsingin toimintaa ja taloutta on ohjannut kaupunkistrategia, joka on kantanut nimeä Maailman toimivin kaupunki. Kaupunkilaisille toimiva kaupunki on näkynyt konkreettisina tekoina.

”Olen ylpeä siitä, että organisaatiossamme on tapahtunut selkeä toimintakulttuurin muutos, jossa Helsingissä on tehty yhdessä töitä maailman toimivimman kaupungin eteen. Erityistä ylpeyttä koen siitä, että Helsinki on tänä päivänä selkeästi modernimpi ja kansainvälisempi kuin vielä neljä vuotta sitten”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

MAAILMAN toimivin kaupunki -strategia on rakentunut viidestä päätavoitteesta. Ne ovat maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut, vastuullinen taloudenpito ja Helsingin edunvalvonnan vahvistaminen.

Maailman toimivimmaksi kaupungiksi on pyritty esimerkiksi vahvistamalla asukkaiden osallistumista kaupungin toimintaan. Muun muassa osallistuvan budjetoinnin OmaStadin avulla kaupunkilaiset ovat ehdottaneet, miten uudistaisivat kaupunkia, ja hankkeita on jo toteutettu.

Kestävän kasvun turvaaminen on tarkoittanut, että kaupunki huolehtii taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Esimerkiksi Hiilineutraali Helsinki -ohjelma on luonut hyvän pohjan saavuttaa tavoite kaupungin hiilineutraalisuudesta vuonna 2035.

Uudistuvat palvelut ovat tarkoittaneet esimerkiksi digitalisaation ja liikkumisen edistämistä. Vuonna 2019 aloitetun digitalisaatio-ohjelman avulla kaupungin toimintaa on parannettu ja tuotu palveluja lähemmäs asukkaita. Keskustakirjasto Oodi on viitoittanut tietä nykyaikaisen palvelumuotoilun edelläkävijänä.

STRATEGIAKAUDELLE asetettiin useita taloudellisia tavoitteita. Esimerkiksi kokonaisinvestoinnit haluttiin mitoittaa niin, että ne kyetään rahoittamaan tulorahoituksella ilman lainakannan kasvamista asukasta kohden. Vastuullinen taloudenpito on luonut pohjaa myös selvitä koronakriisistä suhteellisen hyvin.

EDUNVALVONNASSA Helsingin näkyvyys ja vaikuttavuus on kasvanut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Helsinki on lisännyt aktiivisuuttaan useissa kansainvälisissä verkostoissa, joilla on keskeinen rooli kaupunkien vastatessa globaaleihin murroksiin. Tällaisia verkostoja ovat muun muassa Bloomberg Philanthropies -säätiö, Maailman talousfoorumi (WEF) ja YK:n alaiset instituutiot.

”Kaikissa tavoitteissa ja onnistumisissa näkyy vahvasti käytännön tekojen merkitys sekä se, että asioita on viety määrätietoisesti eteenpäin”, Vapaavuori toteaa.

VAKAVUUDESTAAN huolimatta koronakriisi edisti strategiakaudella uusien toimintamallien käyttöönottoa. Tämä näkyi muun muassa nopeassa tavassa tuottaa uusia asukkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja, kuten iäkkäille kaupunkilaisille suunnatun Helsinki-avun, maskien jaon vähävaraisille ja Senaatintorin kesäterassin.

Kaupunki-strategia luo pitkät linjat

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia tehdään valtuustokausittain eli neljän vuoden välein.

Helsingissä kuntastrategiaa kutsutaan kaupunkistrategiaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Maailman toimivin kaupunki -strategian syyskuussa 2017.

Strategiassa pitää ottaa huomioon muun muassa asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä palvelujen järjestäminen ja tuottaminen.

Strategia perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista. Strategiakauden aikana strategian toteutumista pitää seurata ja arvioida.

Lisätietoa strategiasta: julkaisut.hel.fi